عزاداری چیست؟
توسط : covert

عزاداری از مقوله یاد و ذكر است. یاد كسی كه به مصیبتی دچار شده است و یاد كسی كه به علل طبیعی و غیر طبیعی از قبیل قتل، حادثه و امثال اینها از دنیا رفته است.

شكی نیست كه انسان موجودی است كه طبیعتاً فراموشكار است و نسبت به چیزهایی كه توجه به آنها برایش مفید است، دچار غفلت می شود. در این مواقع یادآوری و تذكّر آن چیز انسان را از ابتلا به حوادثی برایش مضرّ است نجات می دهد و از آثار خوب توجه به آن چیز مفید، بهره مند می سازد.

یكی از قوانین مهم خلقت این است كه هر چیزی كه برای سعادت دنیا و آخرت انسان مفید، لازم و ضروری باشد،غفلت از آن انسان را دچار خسران دنیوی و یا اخروی می كند و به همین دلیل لازم است به هر وسیله ممكن او را متوجه آن چیز مهم كرد و غفلت او را بر طرف ساخت.

غمگین شدن، نارضایتی، تباكی، گریستن، جامه عزا بر تن كردن و ...همگی درجات و یا به بیان دیگر مراتبی از عزاداری اند؛ وسیله ای براى ذكر كسی كه به گونه ای از دست داده ایم ، راهی براى شناخت و سازندگی .

جمعه 21/10/1386 - 1:5
پسندیدم 0
UserName