حافظ
توسط : ashkanrahbari
صلاح کار کجا و من خراب کجاببین تفاوت ره کز کجاست تا بکجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوسکجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

چه نسبتست به رندی صلاح و تقوی راسماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابدچراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

چو کحل بینش ما خاک آستان شماستکجا رویم بفرما ازین جناب کجا

مبین به سیب زنخدان که چاه در راهستکجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا

بشد که یاد خوشش باد روزگار وصالخود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوستقرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

پنج شنبه 20/10/1386 - 22:55
پسندیدم 0
UserName