نماز جماعت

رسول اكرم(ص):

هر كس بر نماز جماعت مداومت داشته باشد، غیبت او بر مسلمانان حرام و عدالتش ثابت می گردد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 22:32
پسندیدم 0
UserName