ماه حرام
توسط : ebrahimi1
 


 - انما النسیى زیادة فى الكفر به الذین كفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیوا طئول عدة ما حرم الله فیحوا ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم .
همانا فراموشى در كفر (عصر جاهلیت )، بسیار بود كه به واسطه آن گمراهى مى شدند آنانى كه كفر ورزیده بودند، به طورى كه سالى را حلال و سالى را حرام مى شمردند تا پاى مال كنند شمار آن چه را كه خدا حرام كرده است . پس آنان ، حلال مى شمردند آن چه (ماه هایى ) را كه خدا حرام كرده بود. (بدین ترتیب ) كردار زشت شان بر آنان آراسته مى گردید.

پنج شنبه 20/10/1386 - 22:32
پسندیدم 0
UserName