حسین از من است ومن ازحسین
توسط : بر ز خ

سلام

سعید بن ابی راشد به نقل ازبعلی عامری می گوید:

"وی برای رفتن به ضیافتی که رسول خدا(ص) را به آن دعوت کرده بودند،با آن حضرت همراه شد.رسول خدا پیشاپیش مردم به راه افتاد.وحسین (ع)با بچه ها مشغول بازی بود.رسول خدا خواست او را بگیرد اما طفل این طرف وآن طرف می دوید.پیامبر (ص) شروع به خنداندن وشوخی کردن با او کردتا این که حسین را گرفت ویک دستش را پشت گردن ودست دیگرش را زیر چانه او گذاشت ودهان او را می بوسید وفرمود:حسین از من است ومن ازحسین.خداونددوستدار حسین را دوست بدارد.حسین یکی ازاسباط (نوادگان دختری)است

                                                                                          میزان الحکمه

السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین

پنج شنبه 20/10/1386 - 22:4
پسندیدم 0
UserName