کلام ناب حسین(ع)

شكر و سپاسگزاری تو بر نعمتهای گذشته، روی آوردن نعمتهای آینده را در پی دارد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 20:17
پسندیدم 0
UserName