کلام ناب حسین(ع)

مبارزه با هواهای نفسانی لازم است؛ تا آنكه مایل به معصیت خدا نشود؛ و این مبارزه از مهمترین مجاهدتهاست.

پنج شنبه 20/10/1386 - 20:14
پسندیدم 0
UserName