غم دل
توسط : Hamsaye
من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

گفته بودم چو بیایی غم ِ دل با تو بگویم

چه بگویم؟ که غم از دل برود چون تو بیایی

سعدی

پنج شنبه 20/10/1386 - 15:40
پسندیدم 0
UserName