رهبری و عدالت
توسط : omid605
آنچه آمد، تنها روشنگر برخی اهداف و روشها در طول دوران حماسه و امامت بود. اما هدف مهم و ارزشمند امام، بسط عدالت اجتماعی و نشر آن بود:
و تبسط العدل و تنشره38.
و این مهم جز با به دست گرفتن رهبری جامعه نه ممكن بود و نه میسور. به همین دلیل در متن گفتار حضرت سیدالشهداء در مناجاتی با پروردگار خویش ضمن
برائت جستن از بازی قدرت بر سرسرای دنیا، اهداف خود را به روشنی باز می گوید:
پروردگارا! تو می دانی این حركت نه برای رقابت بر سر حكومت و قدرت و نه به مقصود كسب مال بی مقدار دنیاست، بلكه به خاطر نمایاندن نشانه های دین توبه
مردم و اجرای اصلاح در سرزمینهای تو است تا بندگان ستمدیده ات از چنگال ظالمان برهند و واجبات و احكامت و سنتهای تعطیل گشته ات دوباره جاری شوند.39
خطكش و ترازهای او حتی برای رهبری خودش نیز سخت بی گذشت است:
فلعمری ما الإمام إلاّ العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن للحق والحابس نفسه علی ذات الله.40
به جانم سوگند پیشوای راستین آن كس است كه كارگزار كتاب الهی باشد و پیشه ور عدل و قسط بوده از حق پیروی كرده، هستی اش را وقف خدا و فرمانش
كند.
و مگر پژوهش در آغاز و انتهای زندگانی و حماسه اش از او جز این معرفی می كند:
و كنت... للحق ناصراً... و للدین كالئاً، و عن حوزته مرامیاً... و تنصرالدین و تظهره.41
یاری دهنده حق، مدافع دین و پاسدار مرزهایش بودی، به یاری دین شتافتی و آن را آشكار ساختی.پنج شنبه 20/10/1386 - 15:39
پسندیدم 0
UserName