مناظر گوناگون
توسط : omid605
بی گمان آن زمان كه سخن از مردان بزرگ همت و عالی درجه پیش می آید، سكان قلم مضطرب می شود؛ چرا كه جهات شخصیتی آنان به تعداد شعاعهای
دایره، گاه بی شمار می شود. حال در كرانه شخصیت اكرم المستشهدین، حسین بن علی(ع) چگونه بایستی قلم راند؟ این نكته ای است سخت گران. زوایای
پنهان و آشكار زندگانی وی، دوران امامتش و قیام گرانقدرش و... برای او وسعتی كم نظیر فراهم می سازد و از این وسعت كه در گذریم، عمق این اقیانوس عمود
بر زمین به راستی برای ما بسیار مبهم می نماید. از این رو، گریزی نداریم جز آن كه با مصباح زبانش گام بر كیهان معرفتش بگذاریم و همتمان تنها شناسایی و تأمل
در جنبه هایی محدود و كوتاه از سیمای او باشد. از همین منظر به مشاهده سیمای سیاسی، اجتماعی حضرت سیدالشهداء(ع) در زیارت ناحیه مقدسه می 
پردازیم.
پنج شنبه 20/10/1386 - 15:36
پسندیدم 0
UserName