بی تو بر من چه گذشت
توسط : m66

رفتی اما چه بگوییم هیهات

تو ندانی که من آن روز غروب

زیر آن دره آرام و عبوس

به چه حالی بودم !

بی تو با حسرت و حرمان و سرشت

خلوتی داشتم آنجا که مپرس

کاش می دانستی

بی تو بر من چه گذشت

پنج شنبه 20/10/1386 - 14:46
پسندیدم 0
UserName