بی من !!!
توسط : m66

می رسد روزی كه بی من روزها را سر كنی

                 می رسد روزی كه مرگ عشق را باور كنی

                          می رسد روزی كه تنها در كنار عكس من

                                 نامه های كهنه ام را مو به مو از بر كنی
پنج شنبه 20/10/1386 - 14:41
پسندیدم 0
UserName