زلزله
توسط : sobhani
زلزله زلزله هنگامی اتفاق می افتد که سطح زمین بلرزد. کسانی که با زلزله رو به رو شده اند ،می دانند که این این حادثه، عجیب ترین و ناراحت کننده ترین حوادث است. همه ما احساس می کنیم که زمین جامد و ایمن است. اما ناگهان به حرکت در می آید و ترک بر می دارد . خانه ها ممکن است در گودال هایی فرو روند که تا چند لحظه قبل وجود نداشتند. جاده ها ممکن است در نقاط مختلفی قطع شوند و آب دریاچه ممکن است ناگهان در زمین فرو برود. دلیل وقوع زلزله زلزله به ما یادآوری می کند که پوسته زمین در مقایسه با حجم آن، بسیار نازک است. در زیر پوسته، لایه ای از سنگ های نیمه جامد که تحت فشار زیادی هستند، قرار دارد. خود پوسته نیز از صفحه های بزرگی تشکیل شده است که به آرامی نشبت به هم جابه جا می شوند. حاشیه این صفحه ها نقاط نا پایداری است که گاهی اثر فعالیت های درونی در آن ها پدیدار می شود. زلزله، هنگامی اتفاق می افتد که دو صفحه در کنار هم بلغزند. مثلا ً در کالیفرنیای امریکا، گسل معروف سَن آندریاس، مرز میان دو صفحه امریکای شمالی واقیانوس آرام است. [ در منطقه خراسان نیز صفحه های کوچکی از کنار هم می گذرند و باعث زلزله های شدیدی در آن منطقه می شوند.] این دو صفحه با سرعتی معادل چند سانتی متر در سال، در جهت های مختلف در کنار هم حرکت می کنند اما این حرکت، به نرمی صورت نمی گیرد. وزن پوسته و اصطکاک سنگ ها، مانع از حرکت روان این دو صفحه در کنار یکدیگر است. خسارت های زلزله ممکن است یک محل در طول سال ها، بی حرکت بماند، اما در این مدت، فشارهای زیادی در آن جا جمع شود. ناگهان، مقدار فشار بیش از حد تحمل سنگ ها میشود و صفحه ها در کنار هم تکان می خورند. زلزله، حاصل همین حرکت است. مقدار تکانِ، بستگی به مقدار فشار جمع شده دارد. ممکن است زلزله کوچک را ما حس نکنیم. زلزله متوسط کتاب ها و وسایل را روی زمین می اندازدو زلزله های شدید، دودکش ها و درختان را می اندازد. زلزله های بسیار شدید هم همه ساختمان ها را خراب می کند، جاده ها را می شکافد، پل ها را تخریب می کند، سیم های برق و تلفن را پاره می کند و لوله های آب و گاز رامی شکند و باعث آتش سوزی و سیل می شود. بزرگی هر زلزله را با مقیاسی به نام ریشتر اندازه گیری می کنند که 10 شماره دارد. این مقیاس، مقدار انرژی زلزله را نشان می دهد. دستگاه هایی که بزرگی زلزله را اندازه می گیرند، لرزه نگار نام دارند. اساس کار این دستگاه ها یک آونگ است. پایه دستگاه در جایی روی زمین محکم شده است. وزنه ای که به رشته باریکی آویزان است، مقدار حرکت زمین را نشان می دهد. لرزه نگارها، وقوع زلزله هایی را ثبت می کنند که در هزارها کیلومتر دورتر اتفاق می افتد و انسان آن ها را احساس نمی کند.
پنج شنبه 20/10/1386 - 12:32
پسندیدم 0
UserName