(( فراخوان محرّم ))
توسط : 2Esteghlal2
((  فراخوان محرّم ))عاشقان كم كم  به شور و التهاب افتاده اند                                بهر احیای  محرّم   در شتاب افتاده اندتا  محرّم  مانده  ایامی  ولیكن  نوكران                               فكر چای روضه وقند و گلاب افتاده انداین فراخوان محرم مرزها  را هم شكست                               ارمنی ها  لاجرم  فكر  ثواب افتاده اندتا محرم روزها ره  مانده  اما  كودكان                         در بنای  تكیه ها  از خورد و خواب افتاده اندبس كه رونق دارد این بازار حب ومعرفت                            كاتبان  معصیت  از  نان  و آب   افتاده اندماجراها دارد این میخانه در شبهای عشق                          می نخورده عاشقان مست و خراب افتاده اندجذبه ی عشق حسین است ومحبت برملا                          سالكان ‏، آن  ناشناسان  از  نقاب  افتاده اند


پنج شنبه 20/10/1386 - 12:9
پسندیدم 0
UserName