آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی حس بویاییه مورچه با حس بویاییه سگ برابری میکند.

آیا می دانستید بزرگترین ارتش دنیا ، ارتش آزادیبخش چین با دو میلیون و دویست هزار نفر نیرو می باشد.

آیا میدانستی اگر آب در دسترس راکن باشد تمام غذاها را میشوید.

آیا میدانستی که در یک قطره آب یک میلیارد اتم وجود دارد.

آیا میدانستی که از بزاق یک نوع خفاش خون آشام داروی ساخته اند که جلوى سکته مغزى را میگیرد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName