آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که اسب ماده سی دندان و اسب نر سی و شش دندان دارد.

آیا میدانستی که شیرینی هاى حلقه اى مانندى در جنوب فرانسه وجود دارد که چنان بزرگند که باید یک هفته تمام آن را در فر قرار داد تا بپزد.

آیا میدانستی که اسید کربنیک بهترین کشنده میکرب است ولی نوعی میکرب درون این اسید زندگی میکند.

آیا میدانستی که رشد کودک در بهار بیشتر است.

آیا میدانستی که یک چهارم خاک روسیه در سال پوشیده از برف است.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:36
پسندیدم 0
UserName