آیا می دانید که ...
توسط : mftamoo

چین اولین کشور جهان است که از پول کاغذی استفاده کرد.

آیا میدانستی که انگشت سبابه «نشان» از سایر انگشتان دست حساستر است.

آیا میدانستی که شن خیس از شن خشک سبکتر است.

آیا میدانستی که مغولستان بزرگترین کشور جهان است که به دریا و اقیانوس راه ندارد.

آیا میدانستی که زمان بارداری فیل به 2 سال می رسد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:34
پسندیدم 0
UserName