آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که عقربها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیو اکتیویته تاثیرى به آنها ندارد و جالب تر اینکه عقربها دو دشمن دارند یکی از آنها یک نوع سار است و دیگرى مگس.

مهربانی در گفتار موجب اعتماد میشود ، مهربانی در فکر محبت را عمیق میکند و مهربانی به صورت بخشش عشق می آفریند .

آیا میدانستی که شیشه به ظاهر جامد بنظر میرسد ولی در واقع مایعی است که بسیار کند حرکت میکند.

آیا میدانستی بزرگترین فرودگاه ، فرودگاه بین المللی ریاض در کشور عربستان است که در سال هشتاد و سه میلادى با هزینه ای معادل دو میلیارد و یکصد میلیون پوند بمساحت دویست و بیست و پنج کیلومتر مربع ساخته شد.

آیا میدانستی که مار «اناکوندا» تنها نمونه افعی است که بچه می زاید.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:32
پسندیدم 0
UserName