آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که آقایون در روز چهل تار مو و خانمها هفتاد تار مو از دست میدهند ، البته بیشتر آنها دوباره جایگزین میشوند.

آیا میدانستی که 30 برابر جمعیتی که امروز بر سطح کره زمین زندگی میکنند ، در زیر خاک مدفون شده اند.

آیا میدانستی تنها قسمت بدن که در آن خون جریان ندارد قرینه چشم است.

آیا میدانستی که با یک مداد میشود خطی به طول پنجاه و هشت کیلومتر کشید.

آیا میدانستی که شبیه بودن دو اثر انگشت به یگدیگر ، یک به شصت و چهار میلیارد میباشد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:31
پسندیدم 0
UserName