آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که پوست سیب 5 برابر سیب ویتامین دارد.

آیا میدانستی که فقط سی درصد از مارهاى دنیا سمی هستند.

آیا میدانستی که چینی ها اولین کسانی بوده اند که از مواد منفجره استفاده نموده اند ، منتهی جهانیان دانشمند مشخصی را که سازنده مواد منفجره می دانند ، آلفرد نوبل سوءدى می باشد که دینامت را ساخت.

آیا میدانستی که دود تنباکو و سیگار حاوى بیش از چهار هزار نوع ماده شیمیایی است که شمار زیادى از آنها مواد محرک یا سمی و سرطان زا هستند.

آیا میدانستی که معنی لغت کانادا به زبان سرخ پوستی یعنی ، روستاى بزرگ.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:26
پسندیدم 0
UserName