آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که شیر گاو در بین دیگر پستانداران از نظر ترکیبی بیشتر به شیر انسان نزدیکتر است.

آیا میدانستی که جمعیت چنین هر چهل و چهار سال یکبار دو برابر شده ، بدین علت بیشتر خانواده هاى چین فقط دارى یک فرزند هستند.

آیا میدانستی که ماهواره هاى جاسوسی را اغلب در ارتفاعات کم بین چهارصد و هشتاد تا نصد و هفتاد کیلومترى قرار داده میشوند .

این ماهواره ها می توانند در عرض کمتر از دو ساعت دور زمین گردش کنند و ژس هاى دقیق از مراکز نظامی بگیرند.

آیا میدانستی که تا بحال سه هزار گونه مختلف مار در دنیا شناسایی شده است.

آیا میدانستی که یکی از سمی ترین حیوانات دنیا نوعی عروس دریاءی است که سم آن در کمتر از دو دقیقه قربانی خود را میکشد

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:26
پسندیدم 0
UserName