آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیامیدانستی که وزن کل موریانه هاى جهان ده برابر وزن کل انسانها است.

آیا میدانستی که ادرار موش در زیر اشعه ماورا بنفش میدرخشد و همین امر باعث میشود که بازها بتوانند آنها را شکار کنند.

آیا میدانستی کانگروها قادر نیستند بسوى عقب راه بروند.

آیا میدانستی که پنجاه درصد از مردان و ده درصد از زنان جهان سیگارى هستند.

آیا میدانستی ایران از نظر ذخایر مس اولین کشور جهان می باشد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:20
پسندیدم 0
UserName