آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که زنبورهاى عسل کندوى خود را با دقت یک دهم میلیمتر می سازند ، آن از کرکهاى لامسه خود بعنوان وسیله اندازه گیرى استفاده میکنند.

آیا میدانستی که پنگوءنها جوجه هاى خود را از روى صدایشان تشخیص میدهند.

آیا میدانستی که تمام پرندگان تخم گذار روى سینه ، داراى حس لامسه هستند که با آن میتوانند تعداد تخمهاى خود را شمارش کنند ، البته نه از طریق شمارش اعداد ، بلکه از طریق گونه اى احساس کمبود ، پرنده بلافاصله متوجه فقدان تخم میشود.

آیا میدانستی که موریانه ملکه با شکم و زاهدان عظیم خود در هر دو ثانیه یک تخم میگذارد .

این زاهدان فقط در درجه حرارت سی درجه سانتیگراد در محل تخمگذارى نشو و نما میکند.

آیا میدانستی که پروتءین تخم مرغ از پروتءین گوشت و شیر بیشتر است.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName