آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که مغز بیشترین انرژى را در بدن مصرف میکند و بدین دلیل است که گرمتر از سایر نقاط بدن میباشد.

آیا میدانستی هر روز 150 نفر در آمریکا جان خود را در حوادث رانندگی از دست میدهند.

آیا میدانستی که موشهاى کانگوروءی هرگز آب نمی نوشند.

آیا میدانستی مساحت استان خراسان 17 برابر کویت هست.

آیا میدانستی از 195 کشور جهان در 117 کشور جهان مجازات اعدام اجرا نمیشود

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:12
پسندیدم 0
UserName