آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که مغز انسان فقط دو درصد از وزن بدن را تشکیل میدهد ولی بیست و پنج درصد از اکسیژن دریافتی بدن را به تنهایی مصرف میکند.

آیا میدانستید که گرمی در تابستان بخاطر نزدیکی زمین به خورشید نیست .

بلکه بخاطر بیست و سه و نیم درجه کجی زمین است.

آیا میدانستی که چرا وقتی یک سیب گندیده را در بین سیب های سالم قرار میدهیم بقیه سیب ها هم بعد از مدتى میگندند.

دلیل این است که سیب گندیده یک نوع گاز از خودش انتشار میدهد که باعث گندیدن بقیه سیب ها میشود.

آیا میدانستی که موز تنها میوه اى هست که یک مقدار از نیکوتن وارد شده توسط سیگار به بدن را کاهش میدهد.

آیا میدانستی که قاره امریکا تا پنجاه میلیون سال دیگر دو نیم خواهد شد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName