وجود
توسط : ebrahimi1
 

وجود

روز قسمت بود و خداهستی را قسمت میکرد.

خدا گفت: چیزی از من بخواهید هر چه باشد شما را خواهم داد.

سهمتان را ازهستی طلب کنید زیرا خدا بخشنده است وهرکه آمد چیزی خواست.

یکی پری می خواست برای پروازودیگری پایی برای دویدن و آن یكی جثه ای بزرگ خواست برای عرض اندام و جبران حقارت و آن یکی چشمانی تیزبین وآن یکی دریا را انتخاب کرد و یکی آسمان را طلب میكرد وهركس به فرا خور خود چیزی از آن خالق یكتا درخواست میكردند  .در این میان کرمی کوچک جلو آمد ومتواضعانه به خدا گفت: خدایا من چیز زیادی از این هستی نمی خواهم نه چشمانی تیزونه جثه ای بزرگ نه پری و نه پایی  نه آسمانی ونه دریائی تنها ذره ای ازوجود خودت را به من بده و خدا کمی نوربه او داد. او کرم شب تاب شد.خدا فرمود : هرکه نوری با خود دارد بزرگ است. حتی اگر به قدر ذره ای باشد.و خطاب به كرم شب تاب فرمود تو حالا همان خورشیدی که گاهی زیر برگ کوچکی پنهان می شوی و رو به دیگران گفت: کاش می دانستید که این کرم کوچک بهترین را خواست زیرا که از خدا جز خدا نباید خواست.

ما با  توکل به  خدا  می تونیم همه چیز داشته باشیم .

بچه ها اون نوری را که کرم از خدا خواسته بود مگه چی بود کمی از توانایی های خالق خود را خواسته بود . فقط همین بچه ها، اون نور را من ،تو ،همه داریم فقط اگه به خودمون اطمینان داشته باشیم، که داریم . فقط اون را باید تو خودمون پیدا کنیم، که پیدایش کردیم.  پس حالا نوبت چیه، آره درسته باید بتابیم . چطوری؟ خوب این کاره راحتیه برگردیم  در درون خودمان و اون راجستجو کنیم . پیدایش کردی؟ آره، آفرین میدونستم که پیدایش می کنی.. چطوری باید ازش استفاده کنی؟خوب بابا خودت خوب می دونی دیگه ، آره خودش علاقه، استعداد، نیروهای درونی خودمون همون هایی که میگیم نمی تونیم نمیشه بابا جور در نمی یاد . تو بخواه میشه خوبشم میشه !می گی نه تو که امتحانش نکردی خوب امتحانش کن! آره تو می تونی تو برنده ای ، می دونی چی رو میگم آره درسته خوب فهمیدی رویا هایت را دنبال کن!  اونا رو رها نکن توبرنده هستی . هیچ وقت این نور را از خودت رها نکن این نور خدایی در وجود هر آدمی نهفته است . عمل کردی پس بدان پیروزی . خدا همه چیز به تو داده پس شکر خدا کن و حرکت کن ! خدا با توست!

همه ما از نور متولد شده ایم پس به دنبال این نور باشید.

 

پنج شنبه 20/10/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName