خدایا!
توسط : حامد...
 

 

خدایا!

مرا به جام‏هاى پیاپى از شراب دو جهان مهمان كن . مرا شایسته عنایت‏سبحان كن . درد هجران را درمان كن . مشمول لطف خودت در آینده و الآن كن . در غریب و قریب و آجل و عاجل، مرا سزاوار انعام رحمان كن و مكاره نقم هر لحظه را تو خود جبران كن .

كه در حسن بلا نیز ستایش، سزاوار توست و در گستردگى نعمت نیز سپاس، در خور تو; سپاس و ستایشى كه بر آن رنگ رضاى تو خورده و نم سخاى تو نشسته، اى نهایت مهربانى!

پنج شنبه 20/10/1386 - 7:25
پسندیدم 0
UserName