امید
توسط : ebrahimi1
 

 

     اگر امید برای ما نجوا نمیکرد که فردا بهتر از امروز خواهد بود، کدامیک از ما جرات می کرد امروز تاب بیاورد؟براستی که سبدی پر از امید بهتر از انباری پر از گندم است.

   خدا عهد دوباره زنده شدن را بر هر برگ تازه روئیده در بهار نگاشته است. امید نیرویی است که از دیگر نیروها پیشی میگیرد

 
چهارشنبه 19/10/1386 - 23:41
پسندیدم 0
UserName