باور خود
توسط : hosein9831
 

 

 

ساختن و باور خود

 

پدری در حال روزنامه خواندن بود، اما پسر كوچكش مدام مزاحمش می شد. حوصله پدر سررفت وصفحه ای از روزنامه را - كه نقشه ی جهان را نمایش می داد - جدا و قطعه قطعه كرد وبه پسرس داد و گفت:
"
بیا با این پازل بازی کن".

 یك نقشه ی دنیا به تو می دهم، ببینم می توانی آن را دقیقا همانطور كه هست بچینی ؟ "
و دوباره به سراغ روزنامه اش رفت ،  پدرمی دانست پسرش تمام روز گرفتار این كار است. اما .........

یك ربع بعد ، پسرش با نقشه كامل برگشت.
پدر گفت: پسرم" مادرت به تو جغرافی یاد داده است؟ "
پسرجواب داد: " جغرا فی دیگر چیست؟!؟

پدر گفت پس چطور توانستی این نقشه را کامل کنی! پسرک جواب داد :پدر جون! اتفاقا پشت همین صفحه ، تصویری از یك آدم بودو من وقتی توانستم آن آدم رابسازم، دنیا را هم دوباره ساختم!

و حالا شما دوستان عزیزمطمئن باشید اگر خودتان را تغییر بدهید و بسازید .میتوانید دنیا را تغییر دهید.

چهارشنبه 19/10/1386 - 23:28
پسندیدم 0
UserName