تكریم نیك اندیشی
توسط : habib1366

امام علی(ع) فرمودند:

اندیشیدن درباره نیكی انسان را به نیكوكاری می كشاند.
چهارشنبه 19/10/1386 - 22:13
پسندیدم 0
UserName