... ترین کلمه
توسط : یاسان
پرمعنی ترین کلمه "ما" است،ان را به کار بر... عمیق ترین کلمه "عشق" است،به ان ارج بده... بی رحم ترین کلمه "تنفر" است،با ان بازی نکن... خودخواهانه ترین کلمه "من" است،ازان حذر کن... نا پایدارترین کلمه "خشم" است،ان را فرو بر... بازدارنده ترین کلمه "ترس" است،با ان مقابله کن... با نشاط ترین کلمه "کار" است،به ان بپرداز... پوچ ترین کلمه "طمع" است،ان را بکش... سازنده ترین کلمه "صبر" است،برای داشتنش دعاكن...
چهارشنبه 19/10/1386 - 21:19
پسندیدم 0
UserName