به هر خیمه بگردید و بجویید!
ای مشعریان، دوش به مشعر که رسیدید
آیا اثر از گمشده شیعه ندیدید؟
آیا دل شب ناله مهدی نشنیدید؟
آیا زگلستان رخش لاله نچیدید؟
آن گمشده شب تا به سحر شمع شما بود
آری پسر فاطمه در جمع شما بود
چهارشنبه 19/10/1386 - 15:2
پسندیدم 0
UserName