سؤال و جواب اعرابی از رسول اكرم ( ص )
توسط : mandegary

سؤال و جواب اعرابی از رسول اكرم ( ص )

عرض كرد می خواهم دانا ترین مردم باشم

حضرت فرمود از خدا بترس

عرض كرد می خواهم از خالصان درگاه خدا باشم

حضرت فرمود شب و روز قرآن بخوان

عرض كرد می خواهم همیشه دل من روشن باشد

حضرت فرمود مرگ را فراموش نكن

عرض كرد می خواهم همیشه در رحمت حق باشم 

حضرت فرمود با خلق خدا نیكی كن

عرض كرد می خواهم از دشمن به من آفتی نرسد

حضرت فرمود همیشه به خدا توكل كن

عرض كرد می خواهم در چشم مردم خوار نباشم

حضرت فرمود پرهیز كار باش

عرض كرد می خواهم عمر من طولانی باشد

حضرت فرمود صله رحم كن

عرض كرد می خواهم روزی من وسیع گردد

حضرت فرمود همیشه با وضو باش

عرض كرد می خواهم به آتش دوزخ نسوزم

 حضرت فرمود چشم و زبان خود را ببند

عرض كرد می خواهم بدانم گناهم به چه چیز ریخته میشود

 حضرت فرمود تضرع و توبه  به حال بیچارگی

عرض كرد می خواهم سنگین ترین مردم باشم

حضرت فرمود از كسی چیزی مخواه

عرض كرد می خواهم پرده ی عصمتم دریده نشود 

 حضرت فرمو دپرده ی عصمت كسی را مدر

عرض كرد می خواهم كه گورم تنگ نگردد

 حضرت فرمود مداومت كن به خواندن سوره ی تبارك

عرض كرد می خواهم مال من بسیار شود

حضرت فرمود مداومت كن به خواندن سوره ی واقعه هر شب

عرض كرد می خواهم می خواهم فردای قیامت ایمن باشم

حضرت فرمود میان شام و خفتن به ذكر خدا مشغول باش

عرض كرد می خواهم خدای تعالی را در نماز حضور یابم

 حضرت فرمود در وقت ساختن وضو بسیار دقت كن

عرض كرد می خواهم از خاصان باشم

 حضرت فرمود در كارها راستی و درستی پیشه كن

عرض كرد می خواهم برای من عذاب قبر نباشد

حضرت فرمود جامه ی خود را پاك نگهدار

عرض كرد می خواهم در نامه ی عمل من گناه نباشد و همیشه خیر و خوبی باشد

حضرت فرمود با پدر و مادر نیكی كن

چهارشنبه 19/10/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName
x