هیچ کس فکر نکرد....
توسط : mahsa_abi
هیچ کس فکر نکرد که در ابادی ویران شده دیگر نان نیست
و همه مردم شهر
               بانگ زدند که چرا سیمان نیست
وکسی فکر نکرد که چرا ایمان نیست
و زمانی شده است
که به غیر از انسان
                          هیچ چیز ارزان نیست ............
                                                 استاد گرانقدر حمید مصدق
يکشنبه 16/10/1386 - 17:1
پسندیدم 0
UserName