انسان ...
توسط : HAb436

کســــــی که محـــــــبت دارد صبـــــــور است و مهربـــــــان.

حـــــــسود نیســـــــت و به کسی رشک نمی برد.

مـــــــغرور نیست و هیچگاه خودستایی نمی کند.

 به دیگران بــــــــــــــدی نمیکند.

خـــــــود خواه نیست و باعث رنـــــــجش کسی نمی شود.

کسی که مــــــــــــــحبت دارد پـــــــرتوقع نیست و از دیگران انتظار بـــــــیجا ندارد.

عصبـــــــی و زود رنـــــــج نیست و کـــــــیـــــــنه بدل نـــــــمیگیرد.

هرگز از بـــــــی انـــــــصافی و بـــــــی عدالتـــــــی خوشـــــــحال نــــــــــــــمی شود بلکه از پیروز شدن راستی شـــــــاد میگردد.

اگر کســـــــی را دوســـــــت بدارید به هر قیمتی که باشد به او وفادارمیمانید .

همیشه سخنان او را باور میکنید.

ســـــــعادت او را میخواهید و از او دفــــــــــــــاع میکنید

شنبه 15/10/1386 - 19:15
پسندیدم 0
UserName