کسر خدمت سربازی
توسط : HAb436
کسر خدمت سربازی

استفاده از امتیاز كسر خدمت سربازی برای دانش آموزان بسیجی به صورت زیر می باشد :

الف : به سبب گذراندن دوره های آموزشی بسیج
دانش آموزان بسیجی كه دوره های آموزشی تكمیلی بسیج را با موفقیت گذرانده باشند می توانند از مزایای كسر خدمت دوره نظام وظیفه استفاده نمایند .
توضیح :‌

برابر قانون معادل سازی آموزش های بسیج ، دوره های آموزشی زیر با دوره های تكمیلی بسیج معادل سازی شده و برابر جدول زیر امتیاز كسر خدمت به آن تعلق می گیرد :1
دوره آموزش عمومی مقدماتی+ (دفاعی مدارس+ دوره فشرده یك هفته ای)
2 ماه كسر خدمت نظام وظیفه

2
طرح ولایت دانش آموزی (مقدماتی و تكمیلی) +دفاعی مدارس+ دوره فشرده یك هفته ای
2 ماه كسر خدمت نظام وظیفه

3
طرح معرفت مقدماتی+ دفاعی مدارس+ دوره فشرده یك هفته ای
2 ماه كسر خدمت نظام وظیفه

4
دوره های آموزش امر به معروف (ضابطین2) + دفاعی مدارس+ دوره فشرده یك هفته ای
2 ماه كسر خدمت نظام وظیفه

5
دفاعی مدارس+ دوره 16 روزه طرح تابستانی
2 ماه كسر خدمت نظام وظیفهب : به سبب خدمت در رده های مختلف بسیج :

دانش آموزان بسیجی به شرط همكاری منظم و فعالیت مستمر در بسیج و شركت در برنامه های حفظ وانسجام بسیج و انجام ماموریت های محوله (‌ متناسب با میزان فعالیت تعیین شده در دستورالعمل های مربوطه ) برابر توضیحات زیر می توانند از مزایای كسر خدمت دوره نظام وظیفه بهره مند شوند :
1- به بسیجیان دارای سابقه مسئولیت فرمانده حوزه ، عضوشورای حوزه ویا فرمانده واحد با داشتن 6 ساعت فعالیت هفتگی در راستای مسئولیت محوله ( یعنی 3 ماه حداقل 60 ساعت فعالیت ) به ازاء هر سال فعالیت مستمر حد اكثر سه ماه كسر خدمت تعلق می گیرد.
2- به بسیجیان عضو شورای واحد با داشتن 6 ساعت فعالیت هفتگی در راستای مسئولیت محولیه ( یعنی 3 ماه حداقل 60 ساعت فعالیت ) به ازاء هر سال فعالیت مستمر حداكثر دو ماه و نیم كسر خدمت تعلق می گیرد .
3- به سایر بسیجیان فعال كه در رده های مقاومت بسیج سازماندهی شده و در برنامه های حفظ و انسجام و فعالیت ها و ماموریت های محوله به طور منظم شركت می نمایند با داشتن 4 ساعت فعالیت هفتگی ( یعنی 3 ماه حداقل 40 ساعت فعالیت‌) ‌به ازاء هر سال فعالیت مستمر معادل یك ماه و نیم كسر خدمت تعلق می گیرد
شنبه 15/10/1386 - 14:16
پسندیدم 0
UserName