از زندگیلذت ببر

آرام برو و از زندگی لذت ببر. وقتی که خیلی تند میروی نه تنها مناظر سر راه را از دست میدهی, بلکه ممکن است این حس را که به کجا میروی و برای چه, را هم از دست بدهی.

پنج شنبه 13/10/1386 - 16:36
پسندیدم 0
UserName