محققان ایرانی سیستم ردیاب متحرک خودرو ساختند.
توسط : یاكریم

محققان ایرانی سیستم ردیاب متحرک

 خودرو ساختند.

 

عکس خبری
سیستم ردیاب متحرك با استفاده از گیرنده
 
 های سیستم موقعیت یاب جهانی GPS،
 
 در پژوهشكده سامانه های ناوبری سازمان
 
هوا فضا طراحی و تولید شد. سیستم ردیاب
 
 متحرك امكان موقعیت یابی متحرك های سرعت
 
 پایین مانند قایق های موتوری و خودروها را با
 
 استفاده از سیستم موقعیت یاب GPS فراهم
 
 می كند. این سیستم دارای ٢بخش نرم افزار و
 
 سخت افزار است كه سخت افزار در خودرو
 
متحرك و بخش نرم افزار در مركز كنترل
 
 نصب می شود تا متحرك موقعیت یابی شود.
این سیستم قادر است اطلاعاتی نظیر موقعیت
 
 متحرك، سرعت، زاویه متحرك نسبت به شمال
 
 و زمان را برای كاربر ارسال كند، سیستم ردیاب
 
 روی خودرو نصب می شود و اطلاعات به دست
 
 آمده از طریق سیستم های تلفن همراه، رادیوهای
 
 بی سیم و سیستم های ماهواره ای ارسال می شود.
 
 این سیستم برای استفاده اشخاص یا سازمان هایی
 
 كه متقاضی ذخیره سازی اطلاعات نیروهای
 
 خود هستند، مفید خواهد بود، چرا كه اطلاعات به
 
 دست آمده بدون نیاز به صرف هزینه های
 
 ردیابی مستقیم برای مدت یك روز، یك هفته،
 
یك ماه ی
 
ا بیشتر قابل ذخیره است.
منبع:نسیم رضوان
سه شنبه 4/10/1386 - 13:37
پسندیدم 0
UserName