ما چه دیر میفهمیم که
توسط : یاكریم

ما چه دیر میفهمیم که

زندگی همان روزهایی بودکه

 زود سپری شدنش را آرزو میکردیم

سه شنبه 4/10/1386 - 11:48
پسندیدم 0
UserName