ادبی
توسط : wwwatiw

اگر بر هوا پری مگسی باشی.

و اگر بر روی آب روی خسی باشی

دلی به دست آور تا کسی باشی

سه شنبه 4/10/1386 - 11:40
پسندیدم 0
UserName