کشف تازه!!
توسط : kavire_teshne

دانشمندان به تازگی کشف کرده اند که حرف مورد علاقه ی بعضی از جوون ها یکی «پ»و دیگری«خ» است.برای مثال:دوست دارند که............«پول»«خرج» کنند؛«پدر» «خام» کنند و جیبشو«خالی»کنند؛«پراید»«خراب»کنند؛ «پاسپورت» بگیرن برن

«خارج»................!!!!
سه شنبه 4/10/1386 - 9:7
پسندیدم 0
UserName