مناجات
توسط : meloudi

الهی!

پسندیدگان ترا به تو جستند، بپیوستند،

 ناپسندیدگان ترا به خود جستند بگسستند،

نه او که پیوست به شکر رسید،

نه او که بگسست به عذر رسید،

ای برساننده به خود و رساننده به خود،

برسانم که کس نرسید به خود.

سه شنبه 4/10/1386 - 8:16
پسندیدم 0
UserName