كوتاه و زیبا ...
توسط : سید ح
چند جمله از
                    گابریل گارسیا مارکز :


هیچ كس لیاقت اشكهای تو را ندارد و كسی كه چنین ارزشی دارد باعث اشك ریختن تو نمی شود.

اگر كسی تو را آن طور كه می خواهی دوست ندارد، به این معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

 دوست واقعی كسی است كه دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس كند.

هرگز وقتت را با كسی كه حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

شاید خدا خواسته است كه ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را، به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شكرگزار باشی.

به چیزی كه گذشت غم مخور، به آن چه پس از آن آمد لبخند بزن.

همیشه افرادی هستند كه تو را می آزارند، با این حال همواره به دیگران اعتماد كن و فقط مواظب باش كه به كسی كه تو را آزرده، دوباره اعتماد نكنی.

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد كه انتظارش را نداری.
دوشنبه 3/10/1386 - 16:27
پسندیدم 0
UserName