پنجره چشم های من
توسط : 2Esteghlal2

چشمای من دو پَنجرَس                                  
با دوتا دَر ، دو تا شیشه

وقتی که درها باز بِشه                                 
 دنـیا خیلی قشنگ می شه
پنجره ها شو می تونم                                 
 به سـمــت خوبی واکُنم
قشنگی های دُنـــیا رو                               
 با هـم دیـگه نیگا کنمچ
امّا وقتی ناراحــــتم                                 
 غُبار میــاد روی شیــشه
پنجره ها بسته می شـه                                  
 دنیـا، تـیره و تار می شه
می خوام بِرَم تو باغچَمون                            
 گُلهـای شــادی بچــینَم
زیبا دیـــدن بک هُنــره                             
 می خوام که زیبا ببینم …

دوشنبه 3/10/1386 - 14:39
پسندیدم 0
UserName