غدیر
 

غدیر علی،هنوز هم چشمه ای لبریز از آب حیات و دریایی موّاج از کرامتهاست.

دوشنبه 3/10/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName