آداب پذیرایى 24
 

آداب بازگشت

آداب برگشتن از مهمانى سه تاست :

 3 - بدون رضایت و اجازه صاحبخانه بیرون نرود و در مدت توقف در خانه او رضایت قلبى او را در نظر بگیرد و هرگاه به عنوان مهمان وارد شد بیش از سه روز نماند، چه بسا كه به ستوه آمده آزرده خاطر شود و نیاز به بیرون كردن از منزلش پیدا كند، پیامبر (ص ) فرمود: « مهمانى سه روز است ، مازاد بر آن صدقه مى باشد.» (1)
آرى اگر صاحبخانه صمیمانه از او بخواهد كه بماند، آن وقت ماندنش مانعى ندارد.
مى گویم :
از طریق راویان شیعه از امام صادق (ع )، در كتاب كافى نقل شده است كه فرمود: « رسول خدا (ص ) فرموده است : روز اول و دوم و سوم مهمانى است و پس از آن صدقه اى است كه به مهمان داده مى شود. (امام صادق (ع ) فرمود) آنگاه پیامبر، فرمود: نباید كسى از شما به برادر مسلمانش وارد شود تا او را به زحمت و مشقت اندازد، پرسیدند: یا رسول اللّه ! چگونه او را به زحمت و مشقت مى اندازد؟ فرمود: آن قدر بماند كه میزبان چیزى براى پذیرایى وى نداشته باشد.» (2)
از آن حضرت است كه فرمود: « رسول خدا (ص ) فرموده است : به مهمان دو شب محبت بیشترى مى شود، اما شب سوم كه شد او یكى از اعضاى خانواده است هر چه در خانه بود مى خورد.» (3)
و نیز از امام صادق (ع ) نقل شده كه فرمود: « رسول خدا (ص ) فرموده است : هرگاه كسى وارد شهرى شد او مهمان همكیش خود است ، تا وقتى كه از نزد ایشان كوچ كند.» (4)
غزالى گوید :
« مستحب است كه صاحبخانه رختخواب مخصوصى براى مهمان داشته باشد. پیامبر (ص ) فرموده است : رختخوابى براى مرد و رختخوابى براى زن و یك رختخواب هم براى مهمان لازم است  .» (5)
مى گویم :
در كتاب كافى از قول حماد بن عیسى نقل شده است كه گفت :
ابوعبداللّه - امام صادق (ع ) در خانه مردى به رختخوابى نگاه كرد و فرمود:
« رختخوابى براى مرد و رختخوابى براى خانواده اش و یك رختخواب هم براى مهمانش است .» (6)

پاورقى ها :

1- ترمذى این حدیث را در صحیح خود، ج 8، ص 145 نقل كرده و مى گوید: این حدیث ، حسن و صحیح است .
2- كافى ، ج 6، ص 283. مسلم نیز در صحیح خود، ج 5، ص 138، نطیر این حدیث را نقل كرده است .
3- كافى ، ج 6، ص 283، باب « ان الضیافة ثلاثه ایام » .
4- همان ماءخذ، ص 282، شماره حدیث 1.
5- این حدیث را احمد در مسند خود و مسلم و نسائى از حدیث جابر - چنان كه در جامع صغیر، باب فاء آمده نقل كرده اند.
6- همان ماءخذ، ص 479.
دوشنبه 3/10/1386 - 13:38
پسندیدم 0
UserName