9روش غلبه بر كمرویی
9 روش غلبه بر كمرویی
                        
                        
هــنگامی كه كمرویی خـود را كـه مـستلزم پایـداری و گـذشـت زمـان اسـت پـشـت سـر گذاشـتید خواهید دید به چه اندازه زندگی شما دچار تحول می شود. در این زمان با ترس كمتری به سراغ چیزهایی كه می خواهید خــواهید رفت. در اینجا رازی نهفته اسـت: تا بحال اتفاق افتاده كه داخل اطاقی شوید و آن احساس دستپاچگی و اضطراب به شـمـا دسـت بـدهد. به خاطر داشـتـه باشـیـد كـه اغلب افرادی كه ملاقات می كنید خود آنقدر سرگرم و دل واپس این می باشند كه دیگران در موردشان چگونه می انـدیـشـند كـه دیگر متوجه شما نخواهند شد تا بتوانند درمورد شما قضاوت كنند.
 
از خانه خارج شده و معاشرت كنید
 
به فعالیتهایی ملحق گردید كـه هـمواره در ارتـبـاط بـا دیـگـران بـاشـیـد. مانـنـد بـاشگاه، كلاسهای ورزشی، مسجد، انجمنهای دانشجویی و كلوب های تفریحی. دراین محیطها همواره باید اجتماعی بـوده و با مردم معاشرت كنید. پس از مـدتی خـواهـید دید برایتان عادی و راحت می گردد. از آن گذشته مـلاقات شما با افراد دلخواه و جذاب عملاً تضمین خواهد شد. و می توانید مطمئن باشید با همسر مورد علاقه خود دیدار خواهید كرد.
 
از طرد شدن نهراسید
 
با افراد بسیاری صحبت كنید. از گپ زدن با هرشخصی كه ملاقات می كنید ابا نداشته باشید. از پیر زن سالخورده ای كه برای خرید به بقالی آمده تا تحویلدار بانك. بقول معروف كار نیكوكردن ازپركردن است. اغلب مردم از عدم وجود ارتباط بین افراد ابراز تاسف می كنند. بـنـابراین صمیمیت شما با اسقبال مواجه خواهد شد و اگر هـم چنـین نشد به آن اعتنا نكنید. افرادی كه با شما با تكبر رفتار می كـنـند احـتـمالاً انـسـانـهای كـمـرویـی هسـتـند كه هیچگاه جسارت غلبه بر كمروییشان را نداشته اند.
 
گوش دادن را بیاموزید
 
همواره شما صحبت نكنید اجازه دهید دیگران هم در مـورد خـودشـان مـدتـی پـرحــرفی كنند. چیزی كه بخصوص خانم ها بسیار دوست دارند. سـوالات سـرگشـاده ای بـپرسید كه احتیاج به پاسخ طولانی دارند و خودتان بنشینید و تنها گوش دهید. هـرگـاه گـفـتـگو در حال از آب و تاب افتادن بود موضوع جدیدی را آماده داشته باشید.و برای كاهش سختی باز كردن سرصحبت همواره موضوعات آغاز گر در اختـیـار داشـتـه باشـیـد تا گفتگو از آب تاب نیافتد.
 
همه چیز را بخود نگیرید
 
لزومی ندارد شما هر اظهار عقیده ای مانند شوخی و طعنه هایی كه طرف مقابل احتمال دارد بسوی شما روانه كند را بعنوان یك توهین بخود تلقی كنید. مردم اغلب چیزهایی را می گویند كه هیچ مقصود و منظوری از آن ندارند. وقـتـی كـه آنها آزاری به شما نمی رسانند، برخـوردن لـزومی ندارد. هرچند گاهی اوقات مردم نـظـرات نـابـجا و بی موردی می دهند كه در این حالت شما می باید قاطعانه از خودتان دفاع كنید.
 
توقعات خود را كاهش دهید
 
هنگامیكه با فردی صحبت می كنید انتظار هدف غـایی خود را در سر نداشته باشید. تنها با جریان كار همسو گردید. شـگفت زده خواهید شد كه به چه سادگی همه چیز هموار می شود. اگر شما در این اندیشه نباشید كه حتما" باید در انتها به چـیـزی دسـت پیدا كنید و خونسردی خود را حفظ كنیـد، در پـایـان به نـتـیجه دلخواهتان خواهید رسید.
 
اشخاص را زیاد بزرگ نكنید
 
همانند نكته فوق، اهمیت ویژه ای را بفردی كه با وی صحبت می كنید قائل نشوید. هرگاه اینگونه جلوه دهید كه او برای شما بی اندازه ممتاز می باشد، او نیز شروع خواهد كرد به همین منوال فكر كردن. به وی بعنوان یك انسان با تـمـام مـعایـب و خـصـوصـیـات یك فـرد عادی نـگاه كنید. گفتگو كردن در حالت برابر، بسیار دلپذیرتر از صـحبت كردن با تـكبر و یا با چشم حقارت خواهد بود.
 
 
مراحل را آهسته طی كنید
 
بـا یـك لـبـخـنـد شـروع كنید، به تمام افراد نشان دهید كه شـمـا صـمیـمـی و قابل نزدیك شدن می باشید. در روزهای بعد با گفتن سلام جلو بروید. چـنـد روز بـعـد از آن در گـفـتـگویی كوتاه شركت كنید. به كار خود ادامه دهید تا بتدریج با دیگران صمیمی گردید و خواهـیـد دیـد كه بـه آن دشـواری كـه می اندیـشـید نیست. هرگاه اشتباه بزرگی مرتكب شدید آن را فراموش كنید. اغـلب افـراد بخشنده تر از آن چه شما تصور می كنـیـد هستند.
 
اگر شخص موردعلاقه شما زیبا است و این باعث وحشت و دست پاچگی شما میشود مراحل "میزان زیبایی" را بتدریج طی كنید:
با نزدیك شدن به افرادی با زیبایی معمولی و متوسط كه نسبت به آنها اعتماد به نفس دارید شروع كنید. هنگامی كه با آنها احساس راحتی كردید بسراغ فرد زیبا تری بروید و به همین منوال ادامه دهید.توجه داشته باشید كه نزدیك شدن بفردی لزوماً نباید جنبه عاطفی داشته باشد مثلاً می توانید در مباحثات علمی و یا موضوعات كاری با او شریك شوید.
 
با دوستان خود تمرین كنید
 
عامل اصلی در كمرویی، ترس از عدم پذیرش (طرد شدن) اسـت. ایـن عـامـل را تـوسط نزدیك شدن و برگزیدن فردی بـرای دوسـت و یـا بـرادر خـود از میان بردارید. از آنجایی كه غرور خودتان در معرض خطر نمی بـاشـد كـمتـر از نـزدیك شـدن حـذر خواهید كرد و شما خـواهید دید كه مسئله شاقی نیست.
 
منبع: اینترنت
دوشنبه 3/10/1386 - 11:35
پسندیدم 0
UserName