پیغام گیر تلفن بابا طاهر
توسط : kavire_teshne

پیغام گیر تلفن بابا طاهر:

تیلیفون کرده ای،جانم فدایت

الهی مو به قربان صدایت

چو از صحرا بیایم ،نازنینم

فرستم پاسخی از دل برایت

دوشنبه 3/10/1386 - 11:32
پسندیدم 0
UserName