دو مساله سخت..
توسط : دیوژن م
 

شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد. وقتی زنگ را زدند بیدار شد و با عجله دو مساله را که روی تخته سیاه نوشته شده بود را یادداشت کرد و به خیال اینکه استاد آنها را به عنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز و شب ، برای حل آنها فکر کرد. هیچ یک را نتوانست حل کند، اما تمام هفته دست از کوشش برنداشت. سرانجام یکی را حل کرد و به کلاس آورد. استاد به کلی مبهوت شد، زیرا آنها به عنوان دو نمونه از مسائل غیر قابل حل ریاضی داده بود.

دوشنبه 3/10/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName