مناجات
توسط : meloudi

الهی!

هرچه بی طلب به ما دادی به سزاواری ما تباه مکن و هرچه بجای ما کردی از نیکی، به عیب ما بریده مکن و هرچه نه به سزای ما ساختی به ناسزایی ما جدا مکن.

دوشنبه 3/10/1386 - 8:45
پسندیدم 0
UserName